Algemene voorwaarden

Voor verenigingen op Stamhoofd. Laatst aangepast op 15/09/2020

Stamhoofd is een gratis dienst voor verenigingen, hiermee kunnen ze hun online inschrijvingen digitaliseren. In de toekomst komen daar ook andere functionaliteiten bij, zoals bv. het inschrijven voor activiteiten, weekends, kampen, het bijhouden van kalenders, verhuur van materiaal en lokalen, ticketverkoop...

Stamhoofd is een dienst van Codawood BV, met maatschappelijke zetel te Markt 14 bus 11, 9230 Wetteren en met ondernemingsnummer 0747.832.683. Voor vragen of klachten kan je ons bereiken via [email protected]

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van Stamhoofd gaat de vereniging ook akkoord met de verwerkersovereenkomst en deze treedt hier op als Verwerkersverantwoordelijke. De data van de vereniging is eigendom van de Verwerkersverantwoordelijke en Stamhoofd treedt hier slechts op als Verwerker.

Opzegging

De vereniging kan ten alle tijden stoppen met het gebruiken van Stamhoofd. Alle data kan op eenvoudig verzoek gewist worden op schriftelijk verzoek waarbij Stamhoofd verplicht is om daar ten laatste binnen twee maanden gevolg aan te geven.

Aansprakelijkheid

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale factuurwaarde van de vereniging, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

Garantie

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL MOGEN DE AUTEURS OF HET AUTEURSRECHT HOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE ZICH VOORDOET VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ZAKEN IN DE SOFTWARE.

‚Äč